Category : Vztahy

Vztahy s okolím dělají hodně


Pokud nÄ›co dÄ›lá hodnÄ›, pak jsou to vztahy s okolím. Není tím pouze myÅ¡leno okolí v práci nebo Å¡kole, ale také okolí vaÅ¡eho bydliÅ¡tÄ›. Každý ÄlovÄ›k by se mÄ›l snažit mít ty nejlepší vztahy a tím, že například budete sousedům nadávat, proÄ si staví tak velký dům, když rozhodnÄ› tak velký dům nepotÅ™ebují, si dobré vztahy nikdy neudÄ›láte. Vám může být úplnÄ› jedno, proÄ si ÄlovÄ›k staví tak velký dům, je to rozhodnutí daného ÄlovÄ›ka.

Zejména starší lidé mají tendenci mladé páry, které například staví dům, pouÄovat, protože si myslí, že ví vÅ¡echno nejlépe. Opravdu byste si mÄ›li nechat své názory pro sebe i kdyby si sousedi postavili prve stÅ™echu a poté až dům.

koÄka na plotÄ›

Pokud si dnes ÄlovÄ›k neÅ™ekne o radu, pak věřte, že žádnou radu rozhodnÄ› nechce. Mnoho lidí si nÄ›co takového neuvÄ›domuje a poté to dopadá tak, že se diví, že jej sousedé nemají rádi.

Je urÄitÄ› jiné, když vedle vás bydlí nÄ›kdo ve vaÅ¡em vÄ›ku a když vedle vás bydlí mladý pár. S lidmi ve stejném vÄ›ku si klidnÄ› dávejte rady, ale rozhodnÄ› je nedávejte tÄ›m mladým.

Mladí lidé skuteÄnÄ› nestojí o to, aby je nÄ›kdo neustále pouÄoval. Ve výsledku by to jeÅ¡tÄ› mohlo dopadnout tak, že si mladí lidé bydlení sice dostaví, ale jakmile se tak stane, prodají jej, protože nebudou chtít mít vedle sebe sousedy, kteří mají pořád nÄ›jaký problém a mají tendenci vÅ¡em neustále radit.

sousední domy

Každý ÄlovÄ›k chce mít svůj klid a pokud se najde nÄ›jaký soused, který bude mít neustále nÄ›jaký problém, rozhodnÄ› z toho nikdo mít radost nebude.

ÄŒlovÄ›k by si mÄ›l Å™eÅ¡it své problémy a nikoliv problémy druhých. Najde se skuteÄnÄ› spousta lidí, kteří vaÅ¡e rady nepotÅ™ebují a mÄ›li byste to pÅ™ijmout.

UrÄitÄ› ani vám by nebylo příjemné, kdyby vám neustále nÄ›kdo do nÄ›Äeho mluvil. NedÄ›lejte to proto ani vy. Nikdy nevíte, kdy budete potÅ™ebovat pomoct, zkusíte se obrátit na nové sousedy a oni vám Å™eknou, že vám nepomůžou. UrÄitÄ› se jim nemůžete divit.

Snažte se mít dobré vztahy a opravdu nedávejte nevyžádané rady. Spousta lidí ocení, když si jich nebudete ani všímat.


Jak mít dobré vztahy v práci?


Je pochopitelné, pokud chce mít ÄlovÄ›k dobré vztahy na pracoviÅ¡ti a to zejména, pokud daný ÄlovÄ›k pracuje v nÄ›jaké malé firmÄ›. I ve velkých firmách se kolikrát ÄlovÄ›k snaží mít dobré vztahy, ale v malé firmÄ› je to kolikrát o tom, že lidé komunikují mnohem více a také mnohem ÄastÄ›ji. Pokud by se stalo, že byste nÄ›koho pomlouvali za zády, je dost možné, že by se mohla harmonie dané firmy naruÅ¡it, a to právÄ› z toho důvodu, že se jedná o malou firmu. Nejlepší je, pokud se ÄlovÄ›k snaží profesnÄ› vyjít s každým. I pÅ™esto, že daného ÄlovÄ›ka z nÄ›jakého důvodu nemusíte, mÄ›li byste se s ním snažit profesnÄ› vyjít. To, že si o nÄ›m myslíte své byste nemÄ›li probírat s nikým v dané firmÄ› ale například s vaÅ¡imi kamarády, kteří daného ÄlovÄ›ka neznají nebo doma s partnerem.

pracující žena

Nikdy nevíte, kdy se stane, že nÄ›komu z kolegů Å™eknete, co si o daném ÄlovÄ›ku myslíte a on to danému ÄlovÄ›ku Å™ekne nebo to nÄ›kdo uslyší a danému ÄlovÄ›ku vÅ¡echno poví. V malé firmÄ› je navíc velká Å¡ance, že byste mohli pÅ™ijít o své pracovní místo. Pokud o nÄ›j pÅ™ijít nechcete, mÄ›li byste se skuteÄnÄ› snažit profesnÄ› vyjít s každým i když vám to může být nepříjemné. Dobré vztahy lze zajistit hned nÄ›kolika způsoby, a to například tak, že se pokusíte druhému ÄlovÄ›ku pomoci v případÄ›, kdy nÄ›co nebude vÄ›dÄ›t apod.

pracující lidé

Kolikrát to není až tak složité, jak se může zdát. UrÄitÄ› by to ale nemÄ›lo vypadat tak, že budete stát druhému ÄlovÄ›ku za zády a budete mu do vÅ¡eho mluvit. NÄ›kteří lidé mají nÄ›co takového velice v oblibÄ›. NÄ›co takového je skuteÄnÄ› ideální nedÄ›lat, protože si tím můžete pohorÅ¡it než si tím, jakkoliv pomoci. Je dobré se zamyslet nad tím, jak správnÄ› k lidem v práci pÅ™istupovat. Je možné, že zjistíte, že to není nijak složité a ve výsledku udÄ›láte jen dobÅ™e, pokud svůj přístup zmÄ›níte. UrÄitÄ› se nebojte udÄ›lat zmÄ›nu, protože taková zmÄ›na může v mnohých případech velice pomoci.


Nevlastní děti nejsou nepřátelé, jak s nimi ale vycházet, když to zpočátku drhne?


V dneÅ¡ní dobÄ› je stále ÄastÄ›jší, že rodinu tvoří manželé, kteří kromÄ› spoleÄných dÄ›tí, mají jeÅ¡tÄ› dÄ›ti z pÅ™edeÅ¡lých vztahů. Jak vycházet s nevlastními dÄ›tmi? 

Nevlastní dÄ›ti nejsou nepřátelé, jak s nimi ale vycházet, když to zpoÄátku drhne? 

Vztahy mezi nevlastními dÄ›tmi a jejich nevlastními rodiÄi mohou být skvÄ›lé, ale mnohem ÄastÄ›ji jsou napjaté a mnohdy až nepřátelské. ÄŒasem se sice obvykle vody zklidní, ale zpoÄátku, když je vÅ¡echno nové a Äerstvé, v dobÄ› kdy pÅ™ichází nová pravidla, to může skřípat. Jak si najít k nevlastním dÄ›tem cestu a vztah s nimi udržovat? Na co je tÅ™eba si dávat pozor a jak se nauÄit fungovat s novou rodinou? Záleží na mnoha faktorech a je tÅ™eba na to jít pomalu a netlaÄit na pilu. DÄ›ti potÅ™ebují Äas a potÅ™ebují vidÄ›t, že jim ho dáte. Tak může zaÄít i krásný a netradiÄní vztah. 

rodina na horách

Autorita i respekt v přátelském prostředí 

HodnÄ› záleží na tom, kdy doÅ¡lo k rozpadu vztahu rodiÄů dítÄ›te. Pokud se dáte dohromady s partnerem, který teprve prochází rozvodovým řízením, a do toho se sestÄ›hujete a zaÄnete si domů brát i partnerovi dÄ›ti, bude to vždycky o nÄ›co těžší. DÄ›ti se nejprve musí srovnat s rozchodem svých rodiÄů, pokud si do toho mají zvykat na novou nevlastní matku, je to pro nÄ› mnohem těžší a je to rána. NehledÄ› na to, že Äasto stojí dÄ›ti v takových případech nÄ›kde mezi matkou a otcem a Äasto jsou do jejich sporů vtahovány, i když ne vždy úmyslnÄ›. Nevlastní rodiÄ pak může být brán jako nepřítel už v podstatÄ› jen z principu, což je to nejhorší. Pokud jsou rodiÄe od sebe delší dobu, probíhá zvykání si na nového nevlastního rodiÄe mnohdy o poznání lépe a rovněž i záleží na tom, jak je dítÄ› staré a jak bylo vychováváno. 

rodiÄe a dÄ›ti

Pokud chcete doma mít přátelské prostÅ™edí, je tÅ™eba na to jít pomalu. Partnerovi dÄ›ti si musí zvyknout na nevlastního rodiÄe ale i jeho dÄ›ti, na nové nevlastní sourozence ale také na nová pravidla, na jiné fungování rodiny. Nikdy není dobré snažit se zaujmout roli rodiÄe náhradního, který se snaží vychovávat a cokoliv mÄ›nit. Ze zaÄátku se nesnažte mluvit do výchovy, spíše zaujmÄ›te přátelský postoj a zkuste spoleÄnÄ› o vÄ›cech mluvit, konejte spoleÄné aktivity, bavte se a bez nucení. 

Je tÅ™eba spoleÄnÄ› trávit Äas, ale dÄ›ti by do toho nemÄ›ly být nucené. SpoleÄné aktivity provádÄ›jte co nejvíce, dítÄ›te byste si mÄ›li všímat, neopomíjet ho, ale zase ani není dobré ho do nÄ›Äeho nutit. Je tÅ™eba si lásku nevlastních dÄ›tí získat pomalu, rozhodnÄ› se nesnažte být ale příliÅ¡ dobrými a nekupujte si jejich náklonost tím, že jim více dovolíte.